ยิ น ดี ต้ อ น รั บ ทุ ก ท่ า น เ ข้ า สู่ บ ล็ อ ก แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข แ บ บ ส่ ว น ตั ว

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คู่มืิอกาารเขียนบทความโดยใช้เว็บ issuu

เพลงที่ชอบ..รักไม่ได้

เนื้อเพลง รักไม่ได้ - Groove Rider

Groove Rider


ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ถึงไม่ลืมเธอ
มีเธอในใจฉันเสมอไม่เข้าใจ
อยากกอดเธอเอาไว้ สักเท่าไร
แต่หัวใจ ฉันก็รู้ดี จูบเธอได้ในฝัน
เท่านี้ แค่นี้ เพียงข้างในใจ

* รักไม่ได้ บอกกับตัวเอง หัวใจตัวเอง
ต้องห้ามตัวเอง บอกมันอย่าหวั่นไหว
รักเขาไม่ได้ เขาดียังไง
ชอบเขาเท่าไหร่ก็ต้องหยุดไว้เอง
 

เป็นบททดสอบของเบื้องบน ให้ค้นหาหัวใจ
ส่งมาให้ตัวฉันข้ามไป อยากจะลองใจฉันหรือเปล่า
จะได้รู้ว่ารัก หรือแค่เหงา ให้เห็นเงา สะท้อนหัวใจ
เก็บเธอไว้แค่ฝัน ได้ไหม เพราะหัวใจฉันกระซิบว่า
รักไม่ได้ บอกกับตัวเอง หัวใจตัวเอง
ต้องห้ามตัวเอง บอกมันอย่าหวั่นไหว
รักเขาไม่ได้ เขาดียังไง
ชอบเขาเท่าไหร่ก็ต้องหยุดไว้เอง


พลงอื่นๆที่ชื่นชอบ..(คลิก)

ประวัติส่วนตัวววว

นางสาวสุธิดา ชูเกียรติ
ประวัติการศึกษา
 
  • ปริญญาตรี  เทคโนโลยีบัณฑิต
    สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต 
    สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Free Hit Counters