ยิ น ดี ต้ อ น รั บ ทุ ก ท่ า น เ ข้ า สู่ บ ล็ อ ก แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข แ บ บ ส่ ว น ตั ว

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัวววว

นางสาวสุธิดา ชูเกียรติ
ประวัติการศึกษา
 
 • ปริญญาตรี  เทคโนโลยีบัณฑิต
  สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต 
  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
                                           คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ประสบการณ์/การทำงานปัจจุบัน  
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   
 • ผู้ช่วยนักวิจัย (ฝ่ายผลิตสื่อ) โครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการทดสอบตลาดครัวไทยสู่ครัวโลก) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Creative & Copy Writer บริษัท เอฟฟ์ จำกัด (ผลิตรายการโทรทัศน์) / รายการไอทีวีการ์ตูนคลับ 
 • วิทยากร ผลิตสื่อการสอน (e-Book) ในการอบรม ด้วยโปรแกรม DesktopAuthor กระทรวงศึกษาธิการ โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์ และปลอดภัย เพื่อเยาวชน

3 ความคิดเห็น:

 1. ช่างเป็นเพลงที่ไพรเราะ จริง ๆ อิอิ
  (ศิษย์ที่อาจารย์สอน)

  ตอบลบ
 2. จ้า..ไว้อาจารย์จะหามาลงใหม่นะ่..

  ตอบลบ
 3. อาจารแอม ค่ะ หนูนุธิดา (แนน)คบ.2 การประถมศึกษา หมู่3 หนูของเบอร์หน่อยได้ไหมค่ะ พอดีว่าหนูจะโทไปถามเรื่องการดาวโหลดไฟล์จากอิเมล มาส่ง issuu ค่ะ

  ตอบลบ